Vedtekter for FNM - Forbundet for Norske Museumsvenner

vedtatt 10. mai 1997. Endret 2. oktober 1999, 7. .september 2002 , 18. .september 2004, 5.september 2009  og 17. september 2016
 
§ 1. Formål       Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) er en landsdekkende sammenslutning av for­eninger som er enga­sjert i frivillig natur- og kulturhistorisk arbeid, knyttet til landets museer.
FNM skal blant annet:
- formidle informasjon og statistikk om medlemmenes arbeid til offentligheten
- være pådriver overfor sentrale myndigheter når det gjelder museumssektoren
- bidra til og bistå ved etablering av medlemsforeninger.
- etablere kontakt og formidle informasjon mellom medlemmene
- arrangere faglige møter og seminarer m.v.
- vektlegge den kulturelle betydningen av museumsarbeidet.
 
§ 2. Medlemskap        Rett til å være medlem har enhver forening som er engasjert i kulturhistorisk arbeid. Hver forening som har betalt kontingent, har en stemme på årsmøtet.
 
§ 3. Styre                    Forbundet ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styreleder velges ved særskilt valg for 2 år ad gang­en. Fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges for 2 år ad gang­en og slik at to medlemmer og et varamedlem er på valg hvert år år. Ingen kan sammenhengende sitte i styret i mer enn 6 år.
Styret velger selv nestleder, sekretær og kasser­er. Det skal skrives protokoll som er tilgjengelig for med­lemmene. Styret kan meddele prokura. Styret trer sammen etter innkalling av leder eller når minst to sty­remedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styre­medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet under avstem­ninger i styret gjør lederens dobbelstem­me utslaget.
 
§4. Årsmøte               Ordinært årsmøte holdes innen 1.oktober i hvert år. Stemme­berettiget er med­lem­mer som har betalt kontin­gent. Vedtak fattes med simpelt flertall.
Beskjed om tid og sted sendes ut minst 3 må­neder før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og saks­dokumenter send­es med 1 måneds varsel.
Dagsorden:
- Valg av møteleder, referent og to representanter til å skrive under protokollen.
- Årsmelding.
- Regnskap og revisjonsberetning.
- Budsjett og årsplan.
- Fastsettelse av kontingent for påfølgende år.
- Valg av styreleder.
- Valg av styremedlemmer.
- Valg av revisor.
- Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen.
- Valg av årsmøtearrangør og tidspunkt for neste møte
- Behandling av saker som forelegges av styret eller som er innsendt til styret innen 3 måneder før årsmøtet.
 
§ 5. Ekstraordinært årsmøte            Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 2/3 av med­lemmene ønsker det. Styret har ansvar for ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal innkal­les med minst 1 måneds varsel. Saksliste skal følge innkallingen. For forretningsorden gjelder reglene for ordinært årsmøte. Stemmeberettiget er de som har betalt medlemskap for angjeldende år.
 
§ 6. Vedtektsendring                       For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall blant de tilstedeværende medlemmer på årsmøtet. Endringsforslag må sendes til styret innen 6 måneder før og styretsinnstilling tilstilles medlemmene innen 3 måneder før års­møtet.
 
§ 7. Oppløsning                               Eventuell oppløsning av forbundet kan skje på årsmøte ved 2/3 flertall blant tilstedeværende medlemmer. Forbundets kapital og eiendeler skal benyttes til forbundets formål. Forslaget til oppløsning fremmes på ett årsmøte og avgjøres på neste.
 
§ 8. Tvister                                       Alle tvister mellom forbundet og medlemmene om forståelse og gjennomføring av disse vedtekt­ene avgjøres med bindene virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det siste medlemmet som er leder, opp­nevnes av Justitiarius i Oslo Byrett. Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven.