25% TILLEGG FRA KULTURDEPTET VED PENGEGAVER FRA VENNEFORENING TIL MUSEER


"Gaveforsterkningsordningen" er en ordning som Regjeringen innførte i 2014 for å stimulere til private donasjoner til museer og andre kulturinstitusjoner. Ordningen kan benyttes av venneforeninger til å øke gave(r) til eget museum. Ordningen er forsterket ytterligere for året 2016.
Ordningen er med hell bl.a. benyttet av De Sandvigske Samlingers Venner på Lillehammer til å "forsterke" deres pengegave til "sitt" museum Maihaugen. I 2018 ga denne venneforeningen 1,4 mill kr/ til museet som bidrag til å bl.a. styrke vedlikeholdet av de gamle bygningene på Maihaugen. Dette utløste et tillegg fra Departementet på kr 350.000/år, slik at bidraget ble på kr 1,75  MNOK!
Dette kan og bør benyttes av venneforeningene i FNM der det kan være aktuelt for en venneforening å bidra med midler til sitt museum.

Gaveforsterkningordningen er styrket  og det er nå bevilget 45 mill NOK til formålet for 2016.
  • "Gaveforsterkningsordningen synliggjør og anerkjenner de privates bidrag til å bygge Norge som kulturnasjon. Slik bidrar vi til at kulturlivet får bedre økonomi, og publikum landet rundt får et enda bedre tilbud, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.".
Her finner dere beskrivelse av ordningen.

For å kvalifisere til ordningen må følgende betingelser oppfylles:

a) gaven eller gavene til sammen utgjør minst kr 100 000.

b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak.

c) gavemottakeren er en av følgende:

  • et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk (www.kulturradet.no/museum/statistikk) eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne, eller
  • en eier eller forvalter av et kulturbygg tilgjengelig for allmennheten (flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for visuell kunst), eller
  • en profesjonell kunst- og kulturvirksomhet med minst ett fast lønnet årsverk, som driver arbeid innen formidling av: musikk, litteratur, scenekunst eller visuell kunst

d) gaven dokumenteres utbetalt til søker i det samme kalenderåret som søknaden innleveres.

e) gaven har som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven,.

g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1).

h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til definerte krav, bl.a. kravene i søknadsskjem


Fullstendige retningslinjer for ordningen finner du her

.Det er gavemottaker (kunst- og kulturvirksomheten) som kan søke om gaveforsterkning og som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt, jf. pkt. 1.

Utfylt søknadsskjema samt nødvendige vedlegg må sendes elektronisk som e-post til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no.

Søknadsskjema finner dere her.

FNM oppfordrer sine medlemsforeninger til å benytte ordningen. Vi anbefaler at søknader sendes inn så tidlig som mulig i året, da det bevilgede beløp for budsjettåret, 45 MNOK, risikerer å bli "oppbrukt" før året er omme.
Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more

25% TILLEGG FRA KULTURDEPTET VED PENGEGAVER FRA VENNEFORENING TIL MUSEER

"Gaveforsterkningsordningen" er en ordning som Regjeringen innførte i 2014 for å stimulere til private donasjoner til museer og andre kulturinstitusjoner. Ordningen kan benyttes av venneforeninger til å øke gave(r) til eget museum.

Read more