Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen


I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad:

Kulturmeldingen, Stortingsmelding 8 2018/2019Her to sentrale aktører under fremleggelsen av kulturmeldinegn. Kulturmeldingen ble lagt fram 23. november 2018 og sendes nå over til Stortinget for videre behandling. Meldingen skal danne grunnlaget for en overornet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som komm
er. Les kulturmeldingen her.

Frivillighetsmeldingen, Stortingsmelding 10 2018/2019

Kulturdepartementet introduserer fremleggelsen av Frivillighetsmeldingen som følger:

Eit grunnleggjande prinsipp for frivilligheitspolitikken er sjølvstendet til frivilligheita. Det er ikkje staten som set måla for frivilligheita – det gjer frivilligheita sjølv. Denne meldinga omfattar statens frivilligheitspolitikk som skal støtte opp om ei sterk, sjølvstendig og mangfaldig frivilligheit. Brei deltaking er det overordna frivilligheitspolitiske målet. Verkemidla staten har for å nå dette målet er tilskot som støttar opp om ein sterk og uavhengig sektor, ein forenklingsreform som legg til rette for ei enkel, føreseieleg og open tilskotsforvalting og ein samordna og føreseieleg frivilligheitspolitikk.

                   Her kan du se Kulturministerens fremleggelse av melding den 5. des 2018


           Les for deg selv hva den inneholder. Klikk her for meldingen.Kulturmeldingen og Frivilligmeldingen

I løpet av de siste månedene er det fremlagt to viktige Stortingsmeldinger fra Regjeringen som berører FNMs medlemsforeninger i aller høyeste grad.

Read more

FNM Informasjonsbrev

Se informasjonsbrev med nyheter om FNMs årsmøte og andre saker

Read more